Photos - LIU Wei-Chih - Xing Tian for Solo Percussion

1 / 4
World premiere - Taiwan
2 / 4
World premiere - Taiwan
3 / 4
World premiere - Taiwan
4 / 4
World premiere - Taiwan - poster