Photos - LIU Wei-Chih - Twisted Words: Heteroglossia II for Di (doubling Xiao, Xun and Kou Xian), Daruan and Guzheng

1 / 4
World premiere - Taiwan rehearsal
2 / 4
World premiere - Taiwan rehearsal
3 / 4
World premiere - Taiwan
4 / 4
World premiere - Taiwan poster