Photos - LIU Wei-Chih - State of Motion for Di, Zhongruan and Guzheng

1 / 4
World premiere - Taiwan rehearsal
2 / 4
Taiwan performance
3 / 4
World premiere - Taiwan poster
4 / 4
Taiwan performance poster