Photos - LIU Wei-Chih - Maya for Erhu, Guzheng, Cello, Yangqin and Viola

1 / 3
World premier - Taiwan rehearsal
2 / 3
World premier - Taiwan rehearsal
3 / 3
World premier - Taiwan poster